Szállítási szerződés

amely létrejött egyrészről az ABAÚJTEJ Közös Vállalat

székhelye: 3849 Forró, Kakastanya

adószáma: 10570267-2-05                                        ügyfél-azonosító: 1003171930

bankszámlaszám: 10200139-27020489-00000000 (K&H Bank Zrt.)

európai uniós szállítási engedélyszám: HU 534 EK

képviselő neve: Sallai Attila, igazgató

képviselő címe: 3849 Forró, Kakastanya

kapcsolattartó neve: Varga Lajos, kereskedelmi vezető

kapcsolattartó címe: 3849 Forró, Kakastanya

kapcsolattartó e-mail címe: kadas.abaujtej@gmail.com

kapcsolattartó telefonszáma: 06-46/385-711          fax száma: 06-46/587-384

(a továbbiakban: szállító),

másrészről a .............................................................................................................................

székhelye: ................................................................................................................................

adószáma: ........................................ ügyfél-azonosító (ha van): ............................................

képviselő neve: ........................................................................................................................

képviselő címe: ..........................................................................................................................

kapcsolattartó neve: ..................................................................................................................

kapcsolattartó címe: ..................................................................................................................

kapcsolattartó e-mail címe: .......................................................................................................

kapcsolattartó telefonszáma: .......................................... fax száma: ........................................

fenntartó Oktatási Hivatal által kiadott azonosítója: ...............................................................

fenntartó Oktatási Hivatal nyilvántartása szerinti típusa: ............................................................

(a továbbiakban: fenntartó vagy működtető) között az alulírott helyen és napon az alábbi nevelési-oktatási intézmény(ek) (a továbbiakban: átvevő) vonatkozásában:

 

Az átvevő intézmények adatait a szerződés elválaszthatatlan részét képező 3.sz.számú melléklet tartalmazza.

 

az alábbi feltételek mellett:

A támogatás előfinanszírozója: a szállító / fenntartó.

 

1. A szerződés tárgya

A szállító vállalja, hogy a 2015/2016 -os tanévben 2015.09.01 napjától (szállítás kezdőnapja) kezdődően 2016.06.15 napjáig (szállítás vége dátum) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-ei 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (a továbbiakban: 1308/2013/EU rendelet) 102. cikkében meghatározott, az iskolai tanulók tejtermékkel való ellátásához nyújtott támogatás keretében a 2. pontban meghatározott termékeket szállít az átvevő részére, a fenntartó/működtető vállalja, hogy az átvevő a terméket átveszi és a kedvezményezettek (óvodások, általános iskolai tanulók, középfokú iskolai tanulók) részére kiosztja.

 

 

X

I/a. Félzsíros tej (zsírtartalom 2,8%)

 

 

Kiszerelés: polipropilén pohár, alumínium zárófedéllel

Egységnyi mennyiség (kiszerelésenként mértékegységgel): 0,2 l/pohár

Egységár: bruttó 65,- Ft/pohár (nettó 55,084 Ft/pohár)

Tejegyenérték: 0,2 liter/pohár

 

  Napi/alkalmankénti leszállítandó (megrendelhető) mennyiség: ellátandó tanulói létszám x 1 db pohár/ nap.

X

I/b. Félzsíros ízesített tej (kakaó) (zsírtartalom 1,9%)

 

 

Kiszerelés: polipropilén pohár, alumínium zárófedéllel

Egységnyi mennyiség (kiszerelésenként mértékegységgel): 0,2 l/pohár

Egységár: bruttó 65,- Ft/pohár (nettó: 55,084 Ft/pohár)

Tejegyenérték: 0,2 liter/pohár

 

Napi/alkalmankénti leszállítandó (megrendelhető) mennyiség: ellátandó tanulói létszám x 1 db pohár/ nap.

 

X

I/c. Natúr joghurt

 

 

Kiszerelés: polipropilén pohár, alumínium zárófedéllel

Egységnyi mennyiség (kiszerelésenként mértékegységgel): 0,2 kg (200g)            

Egységár: bruttó 79 Ft/pohár (nettó: 66,95 Ft/pohár)

  Tejegyenérték: 0,1942 liter/pohár

 

Napi/alkalmankénti leszállítandó (megrendelhető) mennyiség: ellátandó tanulói létszám x 1 db pohár/ nap.

X

I/c. Natúr kefir

 

 

Kiszerelés: polipropilén pohár, alumínium zárófedéllel

Egységnyi mennyiség (kiszerelésenként mértékegységgel): 0,175 kg/pohár

(175g/pohár)

Egységár: bruttó: 69,03 Ft/pohár (nettó: 58,50 Ft/pohár)

Tejegyenérték: 0,169925 liter/pohár

 

Napi/alkalmankénti leszállítandó (megrendelhető) mennyiség: ellátandó tanulói létszám x 1 db pohár/ nap.

X

III. Ömlesztett sajt

 

 

Kiszerelés: cikkes (darab), papírdobozban, cikkenként alumínium fóliával

        (naponta 3db/tanuló)               

Egységnyi mennyiség (kiszerelésenként mértékegységgel): 0,025 kg/db,

                               így 0,075 kg/tanuló/nap

                                     (75g/tanuló/nap)

Egységár: bruttó: 105,- Ft/3 db (0,075 kg) (nettó ár: 88,98 / 3db) / azaz:

                             35,-Ft/db (0,025 kg) (nettó ár: 29,661 Ft/db)

Tejegyenérték: 0,0728 liter/db, azaz: 0,2184 liter/ 3 db / tanuló / nap

 

Napi/alkalmankénti leszállítandó (megrendelhető) mennyiség: ellátandó tanulói létszám x 3db sajt/ nap.

A fentiekben megjelölt termékekre a szállító a tanév vonatkozásában folyamatos szállítást vállal. A szállító tejipari feldolgozó üzemmel rendelkezik. Az üzemünk által nem gyártott termékre(ömlesztett sajt) vonatkozóan annak gyártójával szállítási szerződéssel rendelkezünk.

2. Tanév során szállítandó termékek összesítése

A szállítandó termékek és az azokat előállító üzemek adatait a szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú melléklet tartalmazza.

 

3. A teljesítés helyszíne, és a szállítandó termékek

3.1 Az átvevő nevelési-oktatási intézmények adatait a szerződés elválaszthatatlan részét képező 4. számú melléklet tartalmazza.

3.1.1 A tanévben vállalt félévek és időszakok adatait a szerződés elválaszthatatlan részét képező 5. számú melléklet tartalmazza-

3.1.2 Tanév adott félévei során szállítandó termékek adatait a szerződés elválaszthatatlan részét képező 6. számú melléklet tartalmazza.

 

A szállítandó terméknek meg kell felelnie az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2015. (IV. 24.) FM rendelet [a továbbiakban: rendelet] 2. melléklete szerinti minőségi feltételeknek.

4. Az áru megrendelése és módosításának lehetősége:

Az intézmények a napi/heti megrendelést a tárgynapot/tárgyhetet megelőző napon/héten 5.nap (nap) 10 óráig módosíthatják. A megrendelés rendelésmódosítása  a

-          311-es vevőszámmal kezdődő iskolák esetében (telefonon  +46/385-711, fax +46/587-384, e-mail: kadas.abaujtej@gmail.com ) történhet

-          312-es vevőszámmal kezdődő iskolák esetében (telefonon  +46/411-955, fax +46/505-825 e-mail: rendelesmiskolc@abaujtej.hu ) történhet

A fenntartó/működtető vállalja, hogy a szorgalmi időben, a tanítási szünetekre, illetve a tanítás nélküli munkanapokra vonatkozó megrendeléseket szükség szerint módosítja vagy lemondja. Gondoskodik arról, hogy ezekre a napokra az intézményei a megrendeléseket szükség szerint módosítsák vagy lemondják.

5. A megrendelés teljesítése:

A fenntartó /működtető és intézményei (átvevők) kötelezik magukat arra, hogy a leszállított tejtermékeket átveszik és gondoskodnak azok kiosztásáról.

Minden szállítást 4 példányos szállítólevél kísér, amelyen az átvétel tényét az átvevő intézmény megbízottja aláírásával igazolja. A szállítólevél egy másolati példányát az intézmény köteles megőrizni, a többi, átvételi igazolással ellátott példányt visszaszolgáltatja a szállító megbízottjának (tehergépkocsi vezető).

6. Minőségi kifogások

A felek kötelezik magukat arra, hogy amennyiben az átvételkor megállapítást nyer, hogy a termék minősége nem felel meg a rendelet 2. mellékletben előírtaknak, az átvételért felelős személy köteles azt a szállító felé jelezni, és a szállító köteles 1 napon belül a kifogásolt terméket kicserélni. Abban az esetben, ha a szállító a fenti kötelezettségének nem tesz határidőben eleget, úgy az átvételért felelős személy köteles a minőségi kifogást jegyzőkönyvben rögzíteni és azt a szállító képviselőjével aláíratni, valamint a jegyzőkönyv másolatát a szállító részére átadni. A szállító köteles együttműködni a nevelési-oktatási intézménnyel és fenntartójával vagy annak képviselőjével a minőségi kifogás jegyzőkönyvezése során. A szállító tudomásul veszi, hogy a minőségi kifogásról a fenntartó/működtető köteles az MVH-t értesíteni.

7. Számlázás és fizetési feltételek

A leszállított termékről a szállító a fenntartó/működtető részére havonta szállítási időszakonként egy, az átadott termék adagban kifejezett mennyiségét teljesítési helyszínenként, az ellátott intézményegység nevét, címét, OM azonosítóját, és feladat ellátási hely kódját, a leszállított termék megnevezését, termékkategóriáját, tej, illetve ízesített tej esetében annak zsírtartalmát, a termékek ellenértékét, továbbá, amennyiben a szállító az előfinanszírozó, úgy tételesen a leszállított termék ellenértékének támogatástartalmát, valamint az egyes szállítások időpontjait, továbbá a szállítólevelek számát is tartalmazó számlát állít ki.

A szállítónak tudomása van arról, hogy amennyiben a szállító vállalta az előfinanszírozó szerepét, úgy a rendelet értelmében a leszállított és a kedvezményezettek részére kiosztott termék mennyisége alapján, a rendelet 16-18. §-ának figyelembe vételével támogatást igényelhet az MVH-n keresztül. A termékek után járó támogatás összegét az MVH a rendeletben szabályozott módon, a szállító, mint kérelmező számlájára közvetlenül, utólag téríti meg. Fenntartó/működtető a rendelet 16. § (2)-(3) bekezdésében, 17. § (1) bekezdésében, továbbá a 18. §-ban megjelölt esetekben a számla bruttó értéke és a támogatástartalom különbözetét köteles a szállítónak megtéríteni 60 napon belül.

Abban az esetben, ha a leszállított termékek bruttó vételára meghaladja a rendelet 15. §-ában megjelölt maximum támogatási mértéket, a támogatás és a bruttó vételár különbözetét a fenntartó/működtető köteles megtéríteni a szállítónak.

Valamely, a rendeletben, az 1308/2013/EU rendeletben, vagy a Bizottság 2008. július 10-i az oktatási intézmények tanulóinak tejjel és egyes tejtermékkel való ellátásra irányuló közösségi támogatás tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításról szóló 657/2008/EK rendeletben (a továbbiakban: 657/2008/EK bizottsági rendelet) meghatározott jogosultsági feltétel - fenntartó hibájából eredő - nem teljesülése esetén a fenntartó köteles a szállító részére a számla teljes összegét megfizetni.

8. Promóciós intézkedések

A szállítási időszakok alatt a rendelet 6. mellékletében meghatározott promóciós intézkedések megvalósításáért felelős szerződő fél:

□ szállító;    □ fenntartó/működtető;    X közösen.

A promóciós intézkedés megvalósításának földrajzi kiterjedése, elérhetősége:

helyi;    □ régiós;   □ országos.

Amennyiben a promóciós intézkedés megvalósításának földrajzi kiterjedése országos, vagy régiós úgy az egyes vállalt promóciós intézkedések tervezett költségei és a megvalósítás határideje:

 Promóciós intézkedés

 Tervezett költség

 Megvalósítás időszaka (teljes tanév,
őszi/tavaszi félév)

 X Az óvoda-, és iskolatej programmal kapcsolatos interaktív honlap létrehozása és/vagy frissítése. Honlap (tervezett) elérhetősége:
.........................................................

 

 

 

Teljes tanév

 X A tanulók tej-, és tejtermékfogyasztásának ösztönzése érdekében
szervezett verseny, pályázat, adott jutalom (apró ajándékok, pl. póló, matricák, kitűzők, írószerek, órarend, naptár, uzsonnás doboz, sportszer stb.).

 

 

 

 

 

Teljes tanév

Amennyiben a promóciós intézkedés megvalósítása nevelési-oktatási intézményenként meghatározható (azaz helyi), úgy az egyes vállalt promóciós intézkedések tervezett költségeit és a megvalósítás határidejét a szerződés elválaszthatatlan részét képező 2. számú melléklet tartalmazza.

9. A felek kötelezettségei

A fenntartó/működtető köteles:

1. biztosítani, hogy a leszállított termékeket csak az e szerződésben megjelölt, általa fenntartott/működtetett intézmények tanulói fogyasztják;

2. biztosítani, hogy a termékeket az e szerződésben megjelölt intézmények más (pl. feldolgozási, kereskedelmi, ételkészítési) célra nem használják fel;

3. biztosítani, hogy a termékek a közétkeztetéstől eltérő időpontban kerüljenek kiosztásra az 1. pontban megjelölt tanulók részére;

4. amennyiben a fenntartó az előfinanszírozó, úgy köteles visszafizetni az érintett termékmennyiségre jogosulatlanul kapott támogatást, amennyiben megállapítást nyer, hogy a termékeket nem a 657/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikkében meghatározott, az e szerződés 10. (1.) pontjában megjelölt tanulók számára osztották ki, vagy ha a támogatást a 657/2008/EK bizottsági rendelet 5. cikkében megállapított mennyiségétől eltérő mennyiségre fizették ki;

5. a kieső támogatás összegét megfizetni a szállító részére, amennyiben valamely jogosultsági feltétel a fenntartó/működtető hibájából nem teljesül;

6. az intézmények adataiban (pl. fenntartó neve, fenntartó azonosító, intézmény neve és címe, OM azonosító, feladat ellátási hely azonosító stb.) bekövetkezett változásokat haladéktalanul jelezni, és a vonatkozó jogerős igazoló dokumentumokat haladéktalanul megküldeni a szállító részére;

7. a kiosztások gyakoriságában, valamint a tanítási napok számában bekövetkezett változásokat haladéktalanul jelezni a szállító részére;

8. biztosítani, hogy az e szerződésben megjelölt intézmények a rendelet 22. §-ban megjelölt, a programot népszerűsítő plakátot a program teljes időtartama alatt az intézmény főbejáratánál kihelyezzék.

A szállító köteles:

1. amennyiben a szállító az előfinanszírozó, úgy köteles visszafizetni az érintett termékmennyiségre jogosulatlanul kapott támogatást, amennyiben megállapítást nyer, hogy a termékeket nem a 657/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikkében meghatározott, az e szerződés 10. (1.) pontjában megjelölt tanulók számára osztották ki, vagy ha a támogatást a 657/2008/EK bizottsági rendelet 5. cikkében megállapított mennyiségétől eltérő mennyiségre fizették ki;

2. a szállítási szerződés jóváhagyásáról, valamint a szállítási szerződésre vonatkozóan a részére kifizetett támogatás összegéről a fenntartót/működtetőt tájékoztatni.

A szerződő felek kötelesek:

1. az alátámasztó okmányokat az illetékes hatóságok felszólítására rendelkezésre bocsátani;

2. a rendelet 20. § (1)-(2) bekezdése szerinti nyilvántartásokat vezetni;

3. alávetni magát az illetékes hatóságok által előírt ellenőrzéseknek, különös tekintettel a nyilvántartások részletes vizsgálatára és a fizikai ellenőrzésre.

 

 

Az átvevő köteles:

1.       a tanulók/óvodások számáról és a kiosztott termékek mennyiségéről nyilvántartást vezetni;

A fenntartó és intézményei, a szállító felé fennálló, az intézmény vezetője által aláírt adatszolgáltatási kötelezettségét (létszám, szállított- és kiosztott termékmennyisége) a szállítást követő hó 10. napjáig köteles teljesíteni.

2. a támogatott termékeket a tanulók részére a közétkeztetéstől eltérő időpontban kiosztani;

3. a tanulóknál fennálló ételallergiára vonatkozó szülői nyilatkozatokat beszerezni, és a termékek kiosztása során azokat figyelembe venni;

4. a termékek átvételét a szállítólevélen aláírásával igazolni;

5. a szerződésben rögzített szállítási gyakoriság mellett kiszállított termékek minőségének megtartását biztosító tárolási körülményeket biztosítani;

6. selejtezési jegyzőkönyvet vezetni azon termékekről, amelyek a nevelési-oktatási intézményben történő tárolás alatt romlottak meg, vagy sérülésük, szennyeződésük miatt emberi fogyasztásra nem használhatóak fel;

7. a termékek átvételekor emelt minőségi kifogást jegyzőkönyvben rögzíteni, és minőségi kifogásról a fenntartón/működtetőn keresztül az MVH-t értesíteni;

8. az óvoda-, és iskolatej programot népszerűsítő plakátot a program teljes időtartama alatt a főbejáratánál elhelyezni.

10. Iratmegőrzési helyek

A támogatás igénylője iratmegőrzési helyeinek cím szerinti felsorolása.

 

1. Iratmegőrzési hely címe: 3849 Forró, Kakastanya

11. Záró rendelkezések

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a jelen szerződésben megjelölt jogszabályi rendelkezések az irányadóak.

Szerződő felek jelen szerződésből eredő mindennemű esetleges nem várt jogviták eldöntésében a szállító székhelye szerint illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróság döntésének vetik alá magukat.

Jelen szállítási szerződést a felek az alul megjelölt napon írták alá azzal, hogy a szerződés teljesítése során a 19/2015. (IV. 24.) FM rendeletben foglaltak szerint járnak el.

Jelen szállítási szerződés három eredeti példányban készült, amelyből egy példány a szállítót, egy példány a fenntartót/működtetőt, egy példány az átvevőt illeti meg.

Forró, 2015 év 05 hónap 19 nap

 

 

 ............................................
szállító

 ............................................
fenntartó/működtető